ટેન્સરફ્લો

ટેન્સરફ્લો - Tensorflow.org - જે સોફ્ટવેરોવા નાઇવ્વોન્ના ગૂગુલ પ્રો ન્યુક્લિયર વર્ટિપો પોમીસ મેટોડી ડેટા ફ્લો ગ્રાફ. હું તમારા જીવનશૈલી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગો છો, હું તમારી નવી નવી ઉત્તેજક યોજના છે, હું તમારી સાથે મારા જીવનસાથી છું. સિસ્ટેમ

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો