ઇન્ટેલ મેલ્ટડાઉન અને સ્પેક્ટર અને ઇન્ટેલ પ્રોસેસર્સ

મેલ્ટડાઉન જેન્રિનેલોસ્ટ હાર્ડવેર ઓલ્વિનજ્યુકી માઇક્રોપ્રોસેસરી ઇન્ટેલ એક્સએક્સએનએક્સએક્સ, પ્રોસેસરી આઇબીએમ પાવર એ નેક્ટેરે માઇક્રોપ્રોસેસરી ઝોલોઝેન ના એઆરએમ. Umožňuje neoprávněnému procesu číst celou paměť, હું když to není povoleno. મેલ્ટડાઉન

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો