ગ્રાન્ડ થેફ્ટ ઓટો જીટીએ 6 PS4 પ્લેસ્ટેશન 4

ગ્રાન્ડ થેફ્ટ ઓટો (જીટીએ) જે હર્ની સેરે પીકિક્વોવિચ તેના વીટ્વોરેનિયેચ સ્પોલિનેસ્ટિ ડિજિટલ એક્લીપ્સ, રોકસ્ટાર નોર્થ (ડ્રાવી ડીએમએ ડિઝાઇન), રોકસ્ટાર લીડ્ઝ એ વિડ્ડાવેનિક સ્પૉલ્સેસ્ટ રોકસ્ટાર ગેમ્સ. સેરી, જેજેન પ્રિવિ ડિલ બાયલ વીડન રુકો એક્સએનએક્સએક્સ, ઝેહરન્યુ પૅનનેટ સમોસ્ટેટિએચ તેના એક čtyři rozšíření. ડીઆઇએલ

વધારે વાચો
પ્રતિક્રિયા આપો