માલોસ્કાલ્કો

પેરીડોની પાર્ક માલોસ્કેલ્કો જે ક્રાન્યુએન území vyhlasne v v Roce 1997, કેટેલે લિઝી જિહોઝપેડની હરનિકી ઓકેર્સુ જબ્લોનેક નાદ નિસૌ લિબેરેકોહ ક્રોજે, částečně v CHKO Český ráj. Leží na obou březích

વધારે વાચો