બરોક્ની હુદબા

બરોક્ની હડબા ઓબ્બોબી હ્યુડબનિઓ બરોકા જે ઑબ્વિક્લે ક્લેડેનો દો રોઝમેઝી દો 1600 až 1750. Jedná se však pouze ઓ orientační vymezení. Původ ટર્મિન baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

વધારે વાચો