જેનિફર લોપેઝ

જેનિફર લોપેઝ જેનિફર લીન લોપેઝ (* 24. સર્વેન્સ 1969 ન્યુ યોર્ક, પેરેચલીન જેનિફર લોપેઝોવા) જેનરિકે અહીં, ઝેમ્વેવેકા, મૉડની નાવ્ર્કાર્કા એ ટેનકેનીસ ઝેનામ ટેકે પોડ પેરેડિવાકુ જોએલ. ના ફિલ્મી પોલિ

વધારે વાચો