વર્ડપ્રેસ

વર્ડપ્રેસ એક સ્વયંસંચાલિત સ્ત્રોત રેડકાસ્ટિક પ્રકાશક સિસ્ટમ છે, PHP, એક MySQL એક જીવીયુ જી.પી.એલ. જે જેસીઅલિનમ નૅસ્ટુપસીમ સિસ્ટેમ્યુ બીક્સ્યુએક્સ / કેફેલોગ એ માસ િસ્રોકોઉ યુઝિવટેલ્સક્યુ એ વીવીવોજર્સ્કુ

વધારે વાચો