વેસ્ટમિની તાવ

Zapadonilská horečka Západonilská horečka (એન્ગ્લિકી: વેસ્ટ નાઇલ તાવ) જે વાયરસ પરનો રોગ છે, જે ઝેપ્ઝોબેનો ફ્લેવિવિઅર (રોડીના ફ્લાવિવિરીડે) અને ઝેકો ઝેપોડોનિલસ્કિ વાયરસ. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. ઇંકુક્ની ડોબા

વધારે વાચો