બરોક્ની હુદબા

બરોક્ની હડબા ઓબ્બોબી હ્યુડબનિઓ બરોકા જે ઑબ્વિક્લે ક્લેડેનો દો રોઝમેઝી દો 1600 až 1750. Jedná se však pouze ઓ orientační vymezení. Původ ટર્મિન baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

વધારે વાચો

ટેવોર્બા હડબી

ટાવર્બા હડબી ટ્વોર્બા હડબી પોઝિટિવ ટેવૉર્બા હડબી પોચીસ્કીમ જે હડબા ટ્વોરેના ઝા પોમોશી પોચીસ. સ્લેડબૂઝ સ્લૅડબૂ એક ટીવીરબ, નેપ્રીક્લાડ એડિઝોઝ vztahů mezi jednotlivými tóny, stupnicemi nebo frázemi. ટાઉટો માસ્લેનકોઉ

વધારે વાચો