માલોસ્કાલ્કો

પેરીડોની પાર્ક માલોસ્કેલ્કો જે ક્રાન્યુએન území vyhlasne v v Roce 1997, કેટેલે લિઝી જિહોઝપેડની હરનિકી ઓકેર્સુ જબ્લોનેક નાદ નિસૌ લિબેરેકોહ ક્રોજે, částečně v CHKO Český ráj. Leží na obou březích

વધારે વાચો

ચેક સ્વર્ગ

Český ráj (Německy Böhmisches paradies) જે નૅઝેવ પ્રો území ve středním પોઝાઇઝરી, કેરેન વનીકા વાયસકોઉ કોનસેન્ટ્રેસી પેરિઓડ્ડીચ આઇ ઈતિહાસિકીચ પામેટેક. Název Český ráj původně označoval ઓબ્લાસ્ટ લિટોમ્યુરિકા (dnes zvanou Zahrada

વધારે વાચો