મુખ્ય વિષયવસ્તુ પર જાઓ

ફાળો

લેબલવાળી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે હિમ

જબલોનક નાડ જિઝરou માં ફ્રોઝન જીઝેરા

જબલ્નેક nન નાદ જિઝરou (જર્મનમાં જબલનોનેટ્ઝ ડર ઇઝર) લિબ્રેક ક્ષેત્રમાં સેમિલી જિલ્લામાં સ્થિત છે. ત્યાં આશરે 1 રહેવાસીઓ રહે છે. જબલ્કોન નાદ નિસો નજીકમાં આવેલું છે, ફક્ત આશરે 600 કિ.મી.ના રાહદાર માર્ગ પર, ઝેક જlબ્લોન અથવા જબલોનેક સંકેતોનો ઉપયોગ કેટલીકવાર થતો હતો. નામ જબ્લોનક નાદ જીઝેરou 21,9 થી આ પાલિકા દ્વારા સત્તાવાર રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

લોર્ડ્સ Walફ વ Walલ્ડસ્ટેઇન વચ્ચેના વારસાના ભાગમાં, જૂન 22, 1492 ના રોજ, જિલ્મિનીક્ઝ (જિલેમિનીસ ગ fort) ના હેનેક અને સ્લ્ટીપanનિકસ (ětěpanice) ના હેન્યાકાએ, અન્ય વસ્તુઓ પૈકી, વdલ્ડસ્ટેસિનના હાયનેક અને ગેલિમનીકઝે તેના કામમાં સંપત્તિ મેળવી. ગાબ્લોનકzઝ ગામ અને સુંદરીઓનો દરબાર, ખેડૂત, પગાર અને વેગટિએસિઝ્ઝનું નિર્જન ગામ (વોજેટીસ).
ફ્રાન્ઝ જોસેફ મેં પહેલી ફેબ્રુઆરી, 14 ના રોજ જબલનોનને ટાઉનશીપમાં પ્રોત્સાહન આપવાનું નક્કી કર્યું, જે સામાન્ય રીતે 1896 ફેબ્રુઆરી, 24 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, અને એક વિશેષાધિકાર, 1896 જૂન, 7 થી નહીં, પરંતુ 1896 જુલાઈ, 7 થી, જબલને શસ્ત્રોનો કોટ આપ્યો શેતાન સાથે મિત્રામાં સેન્ટ પ્રોકોપિયસ…